آموزش ویادگیری علوم اجتماعی

طراحی آموزشی سالانه مطالعات اجتماعی پایه اول دبیرستان

  طراحی آموزشی سالانه مطالعات اجتماعی پایه اول دبیرستان

(نیم سال اول)

ماه

جلسه

موضوع درس

اهداف کلی

شرح فعالیت ها

 

 

 

مهر

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

فصل یک :

شناخت محیط اجتماعی

شکل گیری گروه

هنجارها و ارزش ها

رابطه ی گروه ها با یکدیگر

تاثیرات گروه بر فرد

آسیب های گروه

آشنایی دانش آموزان با :

1-ضرورت شناخت مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای انتخاب درست

2- چگونگی تشکیل گروه ها

3- مفاهیم ارزشها و هنجارها را بداند

4- آثار مثبت گروه بر فرد را تشخیص دهد

5- تضاد و تعارض گروهی و پیامدهای آن را درک نماید

6- آثار منفی گروه بر فرد را دریابد

- تدریس و بیان اهداف کتاب

- تدریس و پرسش از درس اول

- تدریس و ارزشیابی از درس2 و فعالیت ها

- تدریس و بررسی فعالیت و پرسش شفاهی

- بررسی دفاتر و ارزشیابی مستمر

 

 

 

 

 

آبان

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

 

فصل 2 : نقش اجتماعی

وابستگی متقابل نقشها

نظام اجتماعی

ارتباط نظامهای اجتماعی بایکدیگر

 

نظام اجتماعی و فرد

1-مفهوم نقش اجتماعی را دریابد

2- چگونگی وابستگی متقابل نقشها را بررسی کرده نتایج آن را بداند

3- آشنایی با مفهوم نظام و نظام اجتماعی

4-مفاهیم تعادل و عدم تعادل در نظام اجتماعی را بداند

5- نیاز نظام اجتماعی به فرد و جامعه پذیری را درک نماید

آزمون کتبی فصل یک

- تدریس درس یک

- پرسش از دروس

- تدریس درس

- ارزشیابی مستمر وتکوینی

- آزمون کتبی فصل 2 و ارایه باز خوردها

 

آذر

اول

دوم

- خانواده یک نظام اجتماعی

- خانواده و نظام اجتماعی کل

- خانواده و فرد

-آسیبهای خانواده و فرد (1)

-آسیبهای خانواده و فرد (2)

1- مفهوم خانواده را درک نماید .

2- آثار خانواده بر نظام اجتماعی کل را بشناسد

3- آسیبهای خانواده در مورد نقشهای زن و شوهر را بشناسد .

4-آثار منفی خانواده بر نوجوان را تحلیل نماید علل اختلاف فرزندالن و والدین را دروه ی نوجوانی تحلیل کند .

انجام ارزشهایبهای

مستمر و بررسی

دفاتر و پرسش

از دروس

آزمون کتبی

فصل 3

دیماه

 

برگزاری آزمونهای نیمه اول

   

( نیم سال دوم)

ماه

جلسه

موضوع درس

اهداف کلی

شرح فعالیت ها

 

 

بهمن

 

 

 

اسفند

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

اول

دوم

فصل 4 :مفهوم نظام اقتصادی

درس 2 :اجزای نظام اقتصادی

درس3: رابطه اقتصاد با عوامل دیگر

درس4: اقتصاد و نظام اجتماعی کل

درس 5:اقتصاد و فرد (1)

درس6: اقتصاد و فرد (2)

درس 7 : آسیبهای نظام اقتصادی ( نصف درس )

آشنایی با معنای اقتصاد و مفهوم نظام اقتصادی

آشنایی با اجزای تشکیل دهنده ی نظام اقتصادی

آشنایی با عواملی که با اقتصاد ارتباط دارند

آشنایی با آثار شغل بر زندگی فرد

آشنایی با عوامل انتخاب شغل

آسیبهای اقتصادی را درک نماید

تدریس دروس

انجام ارزشیابی مستمر

در هر جلسه ( کتبی شفاهی )

بررسی دفاتر اجتماعی

آزمون کتبی فصل 5

و ارایه باز خوردها

و بیان اشکالات

اسفندماه

سوم

 چهارم

 

ادامه آسیبهای نظام اقتصاد

آزمون کتبی فصل چهارم

بیکاری انواع آن و عوامل آن را درک نماید

ارزشیابی پایانی فصل 4

فرودین

 

 

 

اردیبهشت

 

سوم

 

چهارم

 

اول

 

فصل 5 :درس اول نظام سیاسی

درس 2 انواع نظام سیاسی

درس 3- نظام سیاسی ایران

تدریس بقیه ی درس 3

آشنایی با مفهوم نظام سیاسی

انواع حکومتها و ویژگیهای آنها را تشخیص دهد .

نوع نظام سیاسی ایران را بررسی نمایید .

 

تدریس

انجام ارزیابی شفاهی و کتبی

بعد از تدریس هر درس

بررسی فعالیت ها در کلاس

آزمون پایانی فصل 5

بررسی دفاتر اجتماعی و ارایه امتیاز

آمادگی دانش آموزان جهت آزمونی پایانی نیمه دوم

اردیبهشت

دوم

سوم

چهارم

پنجم

 

ششم

درس 4 -مشارکت سیاسی

درس 5 انتخابات

درس 6- نظام سیاسی و نظامهای دیگر

درس 7- آسیب های نظام سیاسی

آزمون فصل 5

مفهوم مشارکت سیاسی را دریابد

چگونگی دخالت مردم در سرنوشت سیاسی خود را دریابد ( انتخابات )

تاثیر نظام سیاسی و نظام آموزشی و خانواده را متقابلاً بررسی نمایید

آسیبهای نظامهای سیاسی را در یابد .

خرداد

برگزاری آزمون های پایانی نیمه دوم

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم بهمن ۱۳۸۷ساعت 20:37  توسط ولدبیگی  |